วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2013-12-24 11:06:28
IP: 127.0.0.1
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด คือ
   

 เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง  ส่งเสริมการออม  พร้อมให้บริการ  บริหารทันสมัย  ใส่ใจสมาชิก ชุมชนและสังคม   

 

พันธกิจ (Mission)  สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จำกัด ได้กำหนดภารกิจของสหกรณ์ฯจากการวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของคณะผู้จัดทำแผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางในการกำหนดภารกิจที่สำคัญ คือ

   1.  ด้านการออม

       1.1. เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น

       1.2. เพื่อให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น

   2.  ด้านสินเชื่อ

       2.1. เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือหลังจากกู้ยืมเงินไป

       2.2. เพื่อให้สหกรณ์ หักเงินจากสมาชิกได้ตามเงื่อนไข

   3.  ด้านบริการ

       3.1. เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้กับสมาชิก

   4.  ด้านบริหาร

       4.1. เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

   5.  ด้านสวัสดิการ

       5.1. เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

       5.2. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น

       5.3. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ

   6.  ด้านชุมชนและสังคม

       6.1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนและสังคม