บริการเงินฝาก
Posted: admin Date: 2013-12-24 11:04:50
IP: 127.0.0.1
 
รายการ อัตราร้อยละ/ปี หมายเหตุ
ออมทรัพย์ 2.75 ยกเว้นภาษี
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00 ยกเว้นภาษี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
ออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข 3.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ประจำ 12 เดือน 3.25 เสียภาษี 15%

 

**เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2565**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ พ.ศ.2565

เรื่องสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลภายนอก งดการทำธุรกรรมใหม่

เรื่องการจำกัดการรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ