บริการเงินฝาก
Posted: admin Date: 2013-12-24 11:04:50
IP: 127.0.0.1
 
รายการ อัตราร้อยละ/ปี หมายเหตุ
ออมทรัพย์ 3.75 ยกเว้นภาษี
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 ยกเว้นภาษี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
ออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ประจำ 12 เดือน 4.25 เสียภาษี 15%

 

**เริ่มใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2560**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ พ.ศ.2563

► เรื่องการถอนเงินรับฝาก

เรื่องสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลภายนอก งดการทำธุรกรรมใหม่

เรื่องการจำกัดการรับฝากเงินของสมาชิกสมทบ