วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2013-12-24 11:05:58
IP: 127.0.0.1
 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร  

2. ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก   

3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น   

4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก  

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  

7. ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  

8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น   

9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  

10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ   

11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน   

12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  

13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ   

14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   

15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์   

16. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กล่าข้างต้น รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์
       หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย จำนอง
       หรือรับจำนอง จำนำ หรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก   

17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก   

18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด  

19. ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์