ประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2012-03-20 16:12:22
IP: 180.183.106.220
 

แนวความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ เกิดจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานของสำนักชลประทานภาคตะวันตก เขต 1 (สชป.10)

และโครงการก่อสร้างแม่กลองใหญ่ มีข้าราชการและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการเงิน ต้องกู้ยืมเงินเสียดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ต่อเดือน เพราะไม่มีสถาบันการเงินคอยให้ความช่วยเหลือ จึงได้ประชุมข้าราชการระดับชั้นตรีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2517 เห็นสมควรให้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1. เพื่อให้สมาชิกเกิดการออม ด้วยการถือหุ้นและฝากเงินไว้กับสหกรณ์   

2. เพื่อให้สมาชิกได้กู้เงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ตำ นำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์   
  

โดยให้ถือว่าสหกรณ์เป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งของสำนักงาน ได้รับการจัดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 ให้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ชล

ประทานแม่กลองใหญ่ จำกัด และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด

ในวันก่อตั้งมีสมาชิก 272 คน ทุนดำเนินการ 62,900 บาทโดยนายไพศาล เทียนกล่ำ นายช่างชลประทานเขตตะวันตกเป็นประธานคนแรก

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลองจำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทานการ

ดำเนินการได้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับได้ก่อสร้างที่ทำการของสหกรณ์เอง สหกรณ์ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 37 ปีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

เป็นชุดที่ 38 ประจำปี 2554 จำนวน 15 คน โดยเลือกตั้งมาจากสมาชิก นายสมบัติ พวงสมบัติเป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิก 2,881 คน

สมาชิกสมทบ 71 คน ทุนดำเนินการ ประมาณ 74.2 ล้านบาท