คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่46 ประจำปี2562
Posted: admin Date: 2014-09-02 12:22:23
IP: 110.77.227.22
 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายอำนาจ ชูวงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายกมล  สงวนวงศ์

รองประธานกรรมการคนที่1

นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์

รองประธานกรรมการคนที่2นายสุวิทย์ สุขนิรันดร์

กรรมการและเหรัญญิก

นายประสิทธิ์ ฮวบดี

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเงินกู้

นายประพันธ์ สพเสถียร

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์

กรรมการ

นายยศวัจน์  ศรีเรืองเจริญ

กรรมการ

นายสุรชัย  โพธิปิติ

กรรมการ

นางวรรณวิมล สิงหวัฒนศิริ

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายวิวัฒน์ชัย  เหมสังวาลย์กุล

ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

 

นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ

กรรมการ

นายวินัย  อุทัยแสน

กรรมการ

นางฐิติญา  จารุวัณณ์

กรรมการ

นางสาวจันทรา จัตุกูล

กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ


นายมนัส สุดพวง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมบัติ พวงสมบัติ

ที่ปรึกษา

นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ

ที่ปรึกษา

นายมีชัย ตั้งวินิจกุล

ที่ปรึกษา

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนิตยา  ทับทิมทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรรณา  รัตนพรชัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ