คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่47 ประจำปี2563
Posted: admin Date: 2014-09-02 12:22:23
IP: 110.77.227.22
 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายอำนาจ ชูวงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายกมล  สงวนวงศ์

รองประธานกรรมการคนที่1

นายสมบัติ พวงสมบัติ

รองประธานกรรมการคนที่2นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ

กรรมการและเหรัญญิก

นายประสิทธิ์ ฮวบดี

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเงินกู้

นายประพันธ์ สพเสถียร

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 

นายวินัย อุทัยแสน

กรรมการ

นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ

กรรมการ

นายอะธิภาคย์ สกุลแก้วแท้

กรรมการ

นางฐิติญา จารุวัณณ์

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์

ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

 

นายสุวิทย์ สุขนิรันดร์

กรรมการ

น.ส.จันทรา จัตุกูล

กรรมการ

นายทวีป โชคพินพง

กรรมการ

นายวิวัฒน์ชัย เหมสังวาลย์กุล

กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ


นายมนัส สุดพวง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร

ที่ปรึกษา

นายมีชัย ตั้งวินิจกุล

ที่ปรึกษา

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางนิตยา  ทับทิมทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรรณา  รัตนพรชัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ