คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่50 ประจำปี2567
Posted: admin Date: 2014-09-02 12:22:23
IP: 110.77.227.22
 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายอำนาจ ชูวงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายกมล  สงวนวงศ์

รองประธานกรรมการ

นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ

รองประธานกรรมการนางสาวจันทรา จัตุกูล

กรรมการและเหรัญญิก

นายประสิทธิ์ ฮวบดี

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเงินกู้

นายเสรี ภักดี

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 

นายวินัย อุทัยแสน

กรรมการ

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์

กรรมการ

นางฐิติญา จารุวัณณ์

กรรมการ

นายสุวิทย์ สุขนิรันดร์

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ

ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

 

นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์

กรรมการ

นายอะธิภาคย์ สกุลแก้วแท้่

กรรมการ

นายทวีป โชคพินพง

กรรมการ

นายวิวัฒน์ชัย เหมสังวาลย์กุล

กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายยศวัจน์ ศรีเรืองเจริญ

ที่ปรึกษา

นายมีชัย ตั้งวินิจกุล

ที่ปรึกษา

P60_005

นายวิสาร เตชะไตรภูมิ

ที่ปรึกษา

 

 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

45_05_f

นางวรรณวิมล สิงหวัฒนศิริ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรรณา  รัตนพรชัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ