คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่48 ประจำปี2565
Posted: admin Date: 2014-09-02 12:22:23
IP: 110.77.227.22
 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายอำนาจ ชูวงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายกมล  สงวนวงศ์

รองประธานกรรมการ

นายสมบัติ พวงสมบัติ

รองประธานกรรมการนายกิตติ์ชญชาต เสมคำ

กรรมการและเหรัญญิก

06(1)

นายสุรพล ศีลอวยพร

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการเงินกู้

b

นายเสรี ภักดี

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 

นายวินัย อุทัยแสน

กรรมการ

นายเจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ

กรรมการ

621_005

นายประสิทธิ์ ฮวบดี

กรรมการ

2563C03

นางสาวจันทรา จัตุกูล

กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


622_003

นายยศวัจน์ ศรีเรืองเจริญ

ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

 

F60_004

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์

กรรมการ

 

 

  

นายเกรียงศักดิ์ ชัยวนารมย์

กรรมการ

นายทวีป โชคพินพง

กรรมการ

นายวิวัฒน์ชัย เหมสังวาลย์กุล

กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายฐิติพงษ์ โสภณางกูร

ที่ปรึกษา

นายมีชัย ตั้งวินิจกุล

ที่ปรึกษา

P60_005

นายพสิษฐ์ โอทอง

ที่ปรึกษา

2563C01

นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์

ที่ปรึกษา

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

45_05_f

นางวรรณวิมล สิงหวัฒนศิริ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรรณา  รัตนพรชัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ